Informace o zpracování osobních údajů pacientů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

A. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je DCS Clinic Dejvice s.r.o. IČO: 17867762, se sídlem Libocká 703/21, Liboc, 162 00 Praha 6, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 378062

Kontakt na správce osobních údajů:

• gdpr@dcsclinic.cz

• +420 731 705 707

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

B. Účely a právní základy pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

a) poskytování zdravotních služeb;

b) vykazování hrazených zdravotních služeb;

c) vyúčtování nehrazených zdravotních služeb;

d) sdělení údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněný osobám;

e) plnění obecných zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a účetní evidence (evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví);

f) organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů, tvorba statistik a evidencí); a

g) ochrana právních nároků naší společnosti.

Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely zpracováváme na základě následujících právních titulů:

a) splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele);

b) splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně);

c) náš oprávněný právní zájem na zajištění řádné ochrany a účinného uplatňování našich práv a nároků; a

d) náš oprávněný právní zájem na udržování interního přehledu o činnostech probíhajících v naší společnosti, hodnocení výkonu společnosti, jejích

zaměstnanců a členů orgánů společnosti, plánování a optimalizaci kapacit a hodnocení dalších aspektů fungování naší společnosti.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona o zdravotních službách).

V případě nezletilých pacientů a pacientů, kteří nejsou plně svéprávní, jsou zpracovávány i osobní údaje zákonného zástupce pacienta. Dále budeme zpracovat i osobní údaje osob, které nám nahlásíte jako oprávněné příjemce informací o Vašem zdravotním stavu. Osobní údaje těchto osob zpracováváme pouze pro účely:

a) poskytování zdravotních služeb;

b) sdělení údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněný osobám;

c) organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů), tvorba statistik a evidencí); a

d) ochrana právních nároků naší společnosti,

a to na základě následujících právních titulů:

a) splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele);

b) náš oprávněný právní zájem na zajištění řádné ochrany a účinného uplatňování našich práv a nároků; a

c) náš oprávněný právní zájem na udržování interního přehledu o činnostech probíhajících v naší společnosti, hodnocení výkonu společnosti, jejích zaměstnanců a členů orgánů společnosti, plánování a optimalizaci kapacit a hodnocení dalších aspektů fungování naší společnosti.

C. Zpracovávané osobní údaje a doba uchování

Pro výše uvedené účely zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje (jméno, bydliště, rodné číslo, zdravotní pojišťovna);

b) kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa);

c) údaje o Vašem zdravotním stavu a léčbě – tyto údaje zpracováváme výlučně pro účely poskytování zdravotních služeb.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

a) v případě osobních údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci – po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentace;

b) v případě osobních údajů, jejichž uchovávání je předepsáno zákonem – po dobu stanovenou zákonem; a

c) v případě ostatních osobních údajů – po dobu, po kterou budete naším pacientem a následně po dobu jednoho roku poté, co přestanete být naším pacientem.

D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje obecně nepředáváme dalším správcům. Výjimkou jsou případy, kdy Vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními právních předpisů předáme následujícím subjektům: zdravotní pojišťovna, poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona o zdravotních službách.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to výlučně na základě a v mezích našich instrukcí.

Zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje pro naši společnost a dle našich instrukcí, jsou zejména:

• Infinity Energy, s.r.o., IČO: 273 37 871 – poskytovatel software pro zubní ordinace a dentální hygienu;

• TECHart systems s.r.o., IČO: 261 72 615 – dodavatel bezpečnostního systému;

• HDT s.r.o., IČO: 280 65 425 – dodavatel dentální zdravotnické techniky;

• HENRY SCHEIN s.r.o., IČO: 053 24 271 – dodavatel dentální zdravotnické techniky;

• Renovace IHNAT, s.r.o., IČO: 067 85 000 – IT systémová správa, web;

• Critical works, s.r.o., IČO: 289 87 373 – dodavatel webových stránek.

Všichni tito zpracovatelé jsou zavázáni zpracovatelskou smlouvou k plnění požadavků dle právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména k ochraně Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor.

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří: Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl/a v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý/á, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných

osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie za přiměřený poplatek. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme; a/nebo

c) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Právo na výmaz se neuplatní ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme.

Právo se dále neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

a) splnění naší právní povinnosti;

b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; a/nebo

c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; a/ nebo

d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a, a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které vedeme v listinné podobě.

Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

F. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

• E-mail: gdpr@dcsclinic.cz

a) Doručovací adresa: DCS Clinic Dejvice s.r.o. IČO: 17867762, se sídlem Libocká 703/21, Liboc, 162 00 Praha 6

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.